Snina, Vranov aj Humenné zvyšujú poplatok za odpad. Humenné chce ostať pod hranicou 20,-€ na osobu za rok

0

Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Tie sa pre mestá radikálne zvyšujú, čo sa postupne odráža aj na miestnych daniach a poplatkoch. Mnohé mestá na Slovensku zvyšujú nie len poplatky za odpad, ale aj miestne dane za byty, podnikanie, ubytovanie či za psa.

Najrazantnejšie navýšenie poplatkov sa prejavili v poplatkoch za komunálny odpad. Môže za to práve nová legislatíva. Podľa zákona platí obec za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov príslušnú sadzbu, ktorá sa určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci.
Úroveň vytriedenia udpadu si vypočíta obec na základe vzorca za predchádzajúci kalendárny rok.
Ak je úroveň vytriedenia odpadu v obci pod 10%, sadzba za skládkovanie za rok 2019 bude 17,- €. Pri 30-40 % miere triedenia odpadu sa poplatok za skládkovanie pre obec stanovila pre rok 2019 na sumu 8,-€ za tonu odpadu. V roku 2020 a následne aj v roku 2021 sa tieto poplatky postupne zvyšujú.

Tabuľka určuje sadzby poplatku pre obce za uloženie odpadu na skládku odpadu.

K zvyšovaniu poplatku za odpad pristúpili aj mestá Horného Zemplína.

Najdrahší z okolitých miest je Vranov nad Topľou
Vo Vranove nad Topľou bolo schválené navýšenie poplatku za komunálne odpady z 0,062 eura na osobu a deň na 0,084 eura na osobu a deň, čo v ročnom zúčtovaní činí navýšenie poplatku na jednu osobu z 22,63€ na 30,66 € za kalendárny rok, čo je medziročné navýšenie poplatku o 8 eur na osobu. Napriek tomu bude mesto doplácať na komunálne odpady zo svojho rozpočtu priblížne 70 000,- €.

Ostatní čítajú
1 z 22

Vyššie poplatky za komunálne odpady budú schvaľovať poslanci tento týždeň v Snine aj v Humennom

V Humennom je výška poplatku za komunálny odpad na osobu stanovená na 0,0370€ osoba/deň, čo činí 13,51 € na osobu/rok. Tá sa má meniť na 0,0534€ osoba/deň, čo znamená, že poplatok sa má zvýšiť priblížne o 6 eur, na 19,49 € osoba/rok.

Zástupcovia mesta Snina sú ešte odvážnejší. Po novom by poplatok za komunálny odpad mal byť 20,44€ na osobu za rok. V súčasnosti je poplatok za komunálny odpad 16,42 € za rok a jeho výška nebola menená od roku 2012. Poplatok za komunálny odpad pre fyzické či právnicke osoby mestu nevykrýva náklady na zber, zneškodnenie a prepravu odpadu a tak Snina v roku 2019 prispieva z vlastných zdrojov na tieto služby až 18 € na osobu.

Mesto Medzilaborce zatiaľ výšku poplatku za komunálny odpad nemenilo a jeho výška patrí medzi najnižšie na Slovensku. Ročný poplatok za KO je 13,32 € na osobu.

MestoVýška poplatku
za KO 2019
Výška poplatku
za KO 2020
*návrh
Humenné13,51€*19,49 €
Snina16,425 €*20,44 €
Vranov nad Topľou22,63 €30,66 €
Medzilaborce13,32 €nezmenený

Výška poplatkov za komunálny odpad sa v niektorých východoslovenských mestách už zvýšila, v ďalších tento krok plánujú v najbližšej dobe.
Takéto sú poplatky vo vybraných mestách.
Michalovce – 25,55 € osoba/rok
Svidník – 22,00€ osoba/rok
Kežmarok – 25,55€ osoba/rok
Stará Ľubovňa – 24,09€ osoba/rok
Trebišov – 21,90€ osoba/rok
Poprad – 21,13 € osoba/rok
Bardejov – 27,01 osoba/rok
Prešov – 20,04 osoba/rok

https://www.facebook.com/hornyzemplin.infozona.sk/