Je to potvrdené! Sninčania si za odpad priplatia o štyri eura viac!

0

Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť nový zákon, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Poplatky za uloženie odpadov na skládku sa pre obce radikálne zvyšujú, čo sa postupne odráža aj na miestnych daniach a poplatkoch aj v mestách horného Zemplína. Za vládne nariadenia tak doplácajú ľudia.

Podľa novely zákona platí obec za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov príslušnú sadzbu, ktorá sa určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci.
Úroveň vytriedenia odpadu si vypočíta obec na základe vzorca za predchádzajúci kalendárny rok.
Ak je úroveň vytriedenia odpadu v obci pod 10%, sadzba za skládkovanie za rok 2019 bude 17,- €. Pri 30-40 % miere triedenia odpadu sa poplatok za skládkovanie pre obec stanovila pre rok 2019 na sumu 8,-€ za tonu odpadu. V roku 2020 a následne aj v roku 2021 sa tieto poplatky postupne zvyšujú.

Sninskí poslanci doklepli ľuďom zvýšenie poplatku za komunálny odpad.

Poplatok za komunálny odpad v meste Snina je vo výške 16,42 € za rok a jeho výška nebola menená od roku 2012. Poplatok za komunálny odpad pre fyzické či právnicke osoby mestu nevykrýva náklady na zber, zneškodnenie a prepravu odpadu a tak Snina v roku 2019 prispieva z vlastných zdrojov na tieto služby až 18 € na osobu.
Poslanci na rokovaní Mestského zastupiteľstva odklepli novú sadzbu poplatku za komunálny odpad vo výške 20,44 eur na rok na jedného občana.
Pôjde tak o navýšenie poplatku o štyri eura. Trojčlenná rodina zaplatí za odpad v roku 2020 o 12 eur viac.

Ostatní čítajú
1 z 22

Sninčania, ktorí majú nad 62 rokov budú platiť za odpad o 25% menej. Na Mestskej rade sa pre týchto občanov vypustila povinnosť podať žiadosť o zníženie poplatku.
Urobia to za nich pracovníci Mestského úradu.

Za navýšenie poplatku za odpad hlasovali všetci poslanci